سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا سلمان زاده – کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مریم عیوضی حصار – کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

مفهوم خانه به عنوان کانون زندگی برای انسانها در ادوار و جوامع مختلف همواره متفاوت بوده است و این مفهوم تابع توقعات اقلیمی خاص از خانه و پاسخهای گوناگون جوامع به فراخور آنها بوده است. خانههای قدیمی کاشان همانند سایر خانه های قدیمی شهرهای کویری ایران با توجه به شرایط اقلیمی طراحی شده اند بهطوریکه این عوامل تاثیر مستقیمی بر روی معماری خانه های کاشان داشته است. ساختار کالبدی خانههای کاشان به صورت درونگرا میباشد که هسته تپنده آنها حیاط مرکزی است و در هر سمت حیاط ترکیبی از لایههای افقی و عمودی فضاست که به صورت بکهای از انواع فضاها را با ابعاد و ارتفاع گوناگون برای انواع فعالیتهای عمومی وخصوصی به صورت همساز با اقلیم گرم و خشک کاشان، فراهم آوردهاست. در این مطالعه با استفاده از روشهای توصیفی و تحلیلی به بررسی چندین نمونه از خانههای قدیمی کاشان و نحوه پاسخگویی به توقعات اقلیمی در طراحی آنها پرداخته شده است که با تجزیه و تحلیل میتوان نشان داد، بهره گیری از شرایط اقلیمی یکی از اهداف مهم طراحی آنها بوده است و در این بررسی مشاهده شد که همگی آنها نیز به نوعی همساز با شرایط اقلیمی شهر کاشان طراحی شده اند.