سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحمن بخش بهرام زهی – دانشگاه سیستان و بلوچستان- مسئول مکاتبات
علیرضا بلوچ زهی – دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده:

توصیه به صرفه جویی و جلوگیری از اسراف به منزله امر به معروف و نهی از منکر است . نگاه قرآن به مسئله اقتصادی نگاهی در راستای بهره وری مناسب و درست از امکانات و وسایلی است که خداوند در اختیار بشر به طور مستقیم و یا با تولید و کار قرار داده است. از این رو از مردم می خواهد که هر چیزی را درست و به شکل مناسب آن مورد استفاده قرار داده و از اسراف و تبذیر و عدم بهره مندی از آن خودداری ورزند. اسراف بر هم زننده تعادل و موازنه بین دخل و خرج و نیز نابودکننده توانایی مالی زندگی و ضایع سازی ثروت و امکانات حیات است توجه به اعتدال و صرفه جویی در هزینه های زندگی مایه بقا و توانایی مالی در زندگی و حافظ مناعت و شخصیت انسانی آدمی است. اندازه گیری درمخارج نسبت به درآمد براساس ضرورت ها و پس انداز مقداری از مازاد مصرف، بنیان خانواده را تا حد زیادی در مقابله با خطرات محافظت خواهد نمود و زندگی اسراف گرایانه علاوه بر اینکه روح عاطفی و انسانی را ازبین می برد و انسان را از درد و سوز دیگران بی خبر می سازد، از نظر اقتصادی نیز به شخص مسرف و بلکه به اجتماع آسیب می رساند؛ چرا که سرمایه ها را پایان می بخشد و فرد و جامعه را به نابودی می کشاند اسراف پیامدهای مانند کم برکتی، زوال نعمت، ورشکستگی، فقر، نابودی امکانات و … به همراه دارد صرفه جویی به مفهوم مصرف چیزی به شکل درست و مناسب آن است. این مساله برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز می تواند تاثیرگذار و سرنوشت ساز باشد. با این همه صرفه جویی علاوه بر اینکه در حوزه اقتصاد شخصی معنا و مفهوم می یابد در حوزه اقتصاد عمومی نیز معنا دارد . در این تحقیق کوشیده ایم به روش کتابخانه ای و با بررسی پایگاه های الکترونیکی، اهمیت و ضرورت صرفه جویی و جلو گیری از اسراف را تبیین کرده و به نقش امر به صرفه جویی و نهی از اسراف در اقتصاد مقاومتی بخصوص ، مدیریت مالی شخصی بپردازیم .