سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهامه مرادی پور – دبیرخانه بیمارستان ایت اله طالقانی اهواز
صمد رستم پور – مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

چکیده:

یکی از مسائل مهم در دنیای فناوری اطلاعات را می توان مدیریت امنیت اطلاعات به شمار اورد سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات رویکردی قاعده مند و جامع در به حداقل رساندن ریسکهای دسترسی غیرمجاز و فقدان اطلاعات ارائه میدهند و تضمین می نمایند که اقدامات حفاظتی در محل مورد نیاز به صورت اثربخش مدیریت می شوند لذا با توجه به موضوع مقاله اهمیت اموزش و امنیت نیروی انسانی که یکی از معیارهای مهم در مدیریت امنیت اطلاعات می باشد را در یک جامعه اماری که متشکل ا زچهار بیمارستان دولتی – دانشگاهی اهواز است پیرامون مسائلی همچون امنیت برنامه های کاربردی امنیت اینترنت و امنیت فیزیکی سیستم مورد بررسی قرار داده ایم و نتیجه حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد که توجه به امر اموزش نیروی انسانی می تواند تا حد بسیار زیادی ضریب امنیت در شبکه را افزایش داده و هزینه های مربوط به جبران خسارت را کاهش دهد.