سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رحیم اجاقلو – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مصطفی اجاقلو – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

چکیده:

رشد سریع شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ در چند دهه اخیر عامل ظهور بسیاری از مسائل و مشکلات شهری نظیر،مشکلات ترافیکی، افزایش آلودگی های زیست محیطی، اتلاف هزینه، زمان و انرژی و محدودیت در ارائه خدمات شهری و غیرهشد است. این مسائل و مشکلات، مخصوصاً آلودگی های زیست محیطی و بحران انرژی به تدریج تأثیرات جبران ناپذیر خود را نهتنها در شکل فیزیکی جوامع انسانی، بلکه در رفتار و هنجارهای عمومی آن نیز گذاشته است فلذا به منظور کاهش و برطرف نمودنمشکلات ذکر شد مفهوم «توسعه پایدار» از سال 1987 م به عنوان عمد ترین محور توسعه و شعار اصلی هزاری سوم در دنیا مطرح گردید و توصیه صاحب نظران قرار گرفته است. هم چنین امروز با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شهرها به عنوانیکی از مهم ترین عرصه های زندگی امروزی تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته اند و حرکت به سوی ایجاد شهرالکترونیکی به عنوان یکی از محورهای بحث فضای مجازی مطرح شد است که قابلیت حل بسیاری از مشکلات را دارد. حال اینسوال پیش می آید که شهر الکترونیکی چیست؟ و چه جایگاهی در توسعه پایدار شهری دارد؟ به نظر می رسد استقرار شهرالکترونیکی پیش شرط رفع بسیاری از معضلات و مشکلات شهرهای امروز بود و به توسعه پایدار شهری منجر خواهد شد. تحقیقحاضر با استفاده از روش تحلیلی، توصیفی و استنادات کتابخانه ای و داده های آماری به نقش ایجاد شهر الکترونیکی درکاهش هزینه ها، رفع بسیاری از مشکلات اصلی شهرها و کلانشهرها و سازگاری آن با محیط زیست شهری برای اتخاذ هر گونهاستراتژی در ارتباط با توسعه پایدار شهری پرداخته است. هم چنین با روشن سازی مفهوم توسعه پایدار و ابعاد و مناسبات آن باشهر الکترونیکی، سعی می کند با مصداق مربوط به شهر تهران، به پیشبرد این بحث یاری رساند.