سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه غریب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه و کارشناس ارشد منابع طبیعی سمنان
محمد رحیم فروزه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پدیده فرسایش بادی و حرکت ماسه های روان یکی از معضلات مناطق خشک و بیابانی است که باید در جهت مهار آن کوشید از انجا که کنترل یا استفادهو بهره برداری از هر پدیده طبیعی مستلزم شناخت ابعاد کیفی و کمی ان است ضرورت دارد تا پدیده فرسایش بادی و شدت عمل آن نیز در اراضی مختلف به گونه ای شناخته شود که در طراحی سیستمهای مبارزه با این فرسایش از جمله احداث بادشکن و .. قابل استفاده باشد در این مقاله سعی شده است تا تاثیر بادشکن د رمهار و کنترل فرسایش بادی مورد بررسی قرار گیرد. بهاین منظور درمنطقه مورد مطالعه طی دوره ازمایشی یکساله از سالهای 1379 تاکنون کارایی بادشکن جهت تثبیت شن و استقرار گیاهان بررسی شد. دراین محدوده با توجه به شیب و نوع تپه بادشکنهای حدود 1/5 متری و به صورت متراکم احداث گردید. درحد فاصل محدوده احداث بادشکن بذر پاشی انجام شده که بسیار موفقیت امیز بوده و لیکن در خارج از آن نتیجه مطلوبی به دست نیامد.