سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصوره دیده براه – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران
عباس ابوالقاسمی – دکتری روان شناسی، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش بازداری رفتاری، تحمل بلاتکلیفی و خودآگاهی در پیش بینی سرمایه روانشناختی افراد دارای نشانههای وسواس فکری- عملی بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان شهرستان اردبیل در سال1390 بود. نمونه پژوهش 219 زن دارای نشانه های وسواس بود که به صورت در دسترس از میان زنان شناسا یی و انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه وسواس فکری- عملی فوا و همکاران، سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران، بازداری رفتاریکارور و وایت، تحمل بلاتکلیفی بوهر و دوگاس و خودآگاهی فنیگستین و همکاران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد . نتا یج پژوهش نشان داد که بازداری رفتاری (r=-0/27)، تحمل بلاتکلیفی (r=-0/30) و خودآگاهی (r=0/16) با سرمایه روان شناختی افراد دارای نشانه های وسواس فکری- عملی رابطه معنی داری دارند (p<0/05). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که بازداری رفتاری، تحمل ابهام و خودآگاهی 17 درصد واریانس سرمایه روان شناختی زنان دارای وسواس فکری- عملی را پیش بینی می کند. این یافته ها بیان می کند بازداری رفتار ی، تحمل بلاتکلیفی و خودآگاهی از متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه روان شناختی می باشد. این نتایج نیز در آسیب شناختی و درمان افراد دارای نشانه های وسواس فکری- عملی تلویحات مهمی داد.