سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید اسدی – دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه اصفهان
ثریا حسینی رضی – کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

چکیده:

رویکردهای چند عاملی تبیین های مناسب تر و جامع تری را در سبب شناسی و فهم عوامل محافظت کننده و خطرزا در سوءمصرف مواد ارائه میدهند. هدف پژوهش حاضر ساخت یک الگوی پیش بینی کننده برای شناسایی عوامل محافظت کننده وخطرزا در سوء مصرف مواد بود. طرح پژوهش همبستگی و جامعه آماری 4564 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که با روشنمونه گیری طبقه ای نسبی 560 دانشجو انتخاب شدند. دادهها با مقیاس خطر مصرف مواد موسسه علوم رفتاری راکیمانتین(2003) و اداره خدمات سلامت روان و مصرف مواد (2003)، حمایت اجتماعی بخشی پور، پیروی و عابدیان (2005) و مقیاس خطر خودکشی مرکز پژوهش سلامت رفتاری شمال غرب (2005) و موسسه پژوهشی منتر (1998) جمع آوری و براساس رگرسیون لوجستیک تحلیل شد. نتایج نشان داد باورهای مذهبی و حمایت اجتماعی در کاهش خطر مصرف مواد وسابقه اختلالات روانی در افزایش خطر مصرف مواد موثر است. بهره مندی از باورهای مذهبی سطح بالاتر، نسبت شانسبروز خطر مصرف مواد را تا 3 برابر کاهش میدهد و داشتن سابقه اختلالات روانی نسبت شانس بروز خطر مصرف مواد را تا2.7 برابر افزایش می دهد. با ارائه یک الگوی پیش بینی کننده میتوان عوامل محافظت کننده را تقویت کرد و عوامل خطرزارا کاهش داد و از آن در جهت طرحهای پیش گیری اولیه استفاده نمود.