سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سحر یزدان پناه – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد نجف آباد )واحد اصفهان(، گروه مدیریت صنعتی ، اصفهان، ایران
سیدسعید انصاری فر – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد نجف آبادواحد اصفهان گروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران
احمدرضا شکرچی زاده – هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد واحد اصفهان گروه مدیریت صنعتی اصفهان ایران

چکیده:

تحولات شتابان، سریع و شگرف کنونی در محیط سازمانها و تلاش آنها به منظور اعمال مدیریت صحیح وکارآمد، نیازمند دانش و مدیریت درست آن است تا بتوان از مسیرهای پر پیچ و خم تحولات کنونی، رشد سازمان را به شکل مناس تحقق بخشید مدیریت دانش، رویکردی نو در علم مدیریت است که خلق، کسب ، ذخیرهسازی، انتشار، به اشتراکگذاری و بکارگیری دانش و آموختهها را در بر میگیرد مدیران مجتمع صنایع شیمیایی میتوانند در استقرار مدیریت دانش نقش اساسی را بازی کنند، زیرا مجتمع صنایع شیمیایی با استفاده از فرآیندهای مدیریت دانش قادر خواهد بود مدیران و کارکنانی غنی از دانش جهت خدمت به جامعه تربیت کرده و در جهت توانمندسازی کارکنان خود قدمهای مثبتی برداردد امروزه صنایع تولیدی از جمله مجتمع صنایع شیمیایی به عنوان تولیدکنندگان و انتشار دهندگان دانش ناب و مدیران به عنوان راهبران سازمان نیازمندساختارهایی هستند که به طور اساسی در ایجاد و انتقام دانش بر پایه ی اصول مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به آنها کمک کند مقاله حاضر با نگاه کاربردی به مدیریت دانش در مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ ،، پلیمر و ریف ایران به رابطهی مدیریت دانش و توانمندسازی مهارتهای مدیران پرداخته است روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان مجتمع صنایع شیمیایی به تعداد – 058 نفر میباشد که نمونه آماری بر اساس جدوم کرجسی و مورگان 565 نفر محاسبه گردید و به روش تصادفی ساده نمونهگیری شدند برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضری همبستگی پیرسون استفاده شده است یافتههای این تحقیق نشان میدهد بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد