سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم زرگرحسینی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

انجام هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی، به دلیل وجود رویدادهای طبیعی خسارت زا، با مخاطره هایی مواجه است لذا به منظور کاهش ریسک بالای فعالیتهای بخش کشاورزی از جمله آبزی پروری و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری در این بخش، شناسایی انواع ریسک و همچنین روشهای مدیریت ریسک امری ضروری تلقی می شود. هدف این پژوهش بررسی نقش بیمه در مدیریت ریسک پرورش ماهیان گرمابی شهرستان اهواز می باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 150 نفر از پرورش دهندگان شهرستان اهواز می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss11 انجام گرفته است و تحلیل های آماری در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد. استفاده از بیمه آبزیان با میانگین 2/01انحراف معیار 1 و ضریب تغییرات 0/49 به عنوان آخرین روش مدیریت ریسک مورد استفاده افراد مورد مطالعه قرار می گیرد. میزان آگاهی افراد مورد مطالعه نسبت به بیمه آبزیان بسیار کم می باشد. علاوه بر عوامل تحت پوشش بیمه، عوامل دیگری نظیر کیفیت آب و نهاده ها، سرقت و همچنین کل واحد پرورش جهت تحت پوشش قرار گرفتن، مد نظر پرورش دهندگان می باشد. نتایج تحلیل همبستگی بین میزان استفاده از روشهای مختلف مدیریت ریسک با برخی متغیرها نشان می دهد که با افزایش سطح تحصیلات، سابقه فعالیت پرورش، مساحت واحد پرورش، اطلاعات نسبت به بیمه و دیدگاه نسبت به بیمه، میزان استفاده از مدیریت ریسک که t همانا مهمترین ابزار آن بیمه می باشد، بیشتر می شود. مقایسه بین دو گروه بیمه شده و بیمه نشده توسط آزمون نشان می دهد که بین دو گروه مذکور از نظر میانگین سنی، سطح تحصیلات، سابقه فعالیت پرورش، مساحت واحد پرورش، درآمد، میزان استفاده از مدیریت ریسک و دیدگاه نسبت به بیمه اختلاف معنی داری در سطح 1% و 5% وجود دارد. به علاوه بین دو گروه مذکور از نظر نوع مالکیت و میزان اطلاعات نسبت به بیمه اختلاف معنی داری وجود ندارد