سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منصوره صرامی – کارشناس ترویج وآموزش کشاورزی

چکیده:

یکی از دستاوردهای صنعت کشاورزی در دهه های اخیر، کشاورزی دقیق می باشد . کشاورزی دقیق به معنای مدیریت اختلاف های درون مزرعه ای در کوچکترین واحدهای مدیریتی ممکن مزرعه ( 1).فلسفه اساسی کشاورزی دقیق بر وجود اختلاف ها استوار بوده و اندازه گیری عوامل زراعی و اختلاف ها، پردازش و ارزیابی آنها و در نهایت اعمال دقیق کار ونهاده ها سه اصل اساسی آن به شمار می آیند .( 2) کشاورزی دقیق در تولید محصولات زراعی در عمل از فناوری های پیشترفته ای همچون 2GIS،1GPS 3RS دراتوماتیک کردن عملیات کشاورزی ، کاربرد مقادیرمتغیر در مصرف سم،کود و بذر و نیز عمق کاشت متفاوت با توجه به شرایط ویژه هر قسمت از مزرعه گردیده است . نحوه جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها در این قسمت به بخش های مختلفی از قبیل جمع آوری داده های آزمایش خاک،شرایط مزرعه (پ ستی و بلندی )، میزان رطوبت خاک ، میزان محصول و … تعیین می گردد که هر یک بایستی به دقت انجام شود که نتیجه آن منجر به کاهش هزینه ه ا، افزایش میزان محصول و حفظ محیط زیست خواهد شد .( 20 ) یکی از سوالات مطرح در این میان نقش ترویج در توسعه کشاورزی دقیق می باشد که در این مقاله (تحقیقی – کتابخانه ای ) به بررسی کاربرد فناوریهاو نقش ترویج در ایجاد آگاهی های لازم در نحوه استفاده از این فناوریها در کشاورزی دقیق پرداخته شده است . در انتهای بحث پیشنهادهایی در خصوص حرکت در جهت بهره مندی از کشاورزی دقیق در کشاورزی کشور نیز عرضه گردیده است.