سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا جمشیدی –
امیرمظفر امینی –

چکیده:

نوشتار حاضر که ماحاصل یک پژوهش میدانی است، با هدف ارزیابی دیدگاه بهرهبرداران بخش کشاورزی از نقش آموزش وترویج در خلق تمایل در آنها برای اجرای طرحهای یکپارچهسازی اراضی تدوین شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با کمک پرسشنامههای محققساخته همراه با مصاحبه حضوری با بهرهبرداران بدست آمد. کلیه بهرهبرداران بخش کشاورزی استان ایلام با جمعیت 48934 ، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده، با استفاده از فرمول کوکران، 380 نفر از آنها بهروش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای تصادفی، از سطح 7 شهرستان موجود در این استان برگزیده شدند. برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار جمعآوری اطلاعات میدانی، 30 پرسشنامه بهصورت پایلوت تکمیل شده، ضرایب روایی و پایایی به دست آمده بهترتیب 0/68 و 0/96 گردید. در تحلیل توصیفی دادههای آماری پژوهش، از میانگین، درصد و انحراف معیار و در بحث تحلیلی یا استنباطی نیز از ضرایب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. دستاوردهای پژوهش نشان می-دهد میزان تحصیلات سرپرست خانوار، میزان آگاهی بهرهبرداران بخش کشاورزی از طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی، شرکت در کلاسهای آموزشی ترویجی، عضویت در گروههای ثانویه، نوع نظام بهرهبرداری و میزان مالکیت اراضی در ایجاد تمایل در بهرهبرداران برای مشارکت در اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی تأثیر معنیداری داشته است