سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه خسروی – دانشجویان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
فائزه سادات میرنیام –
آزاده بخشی –

چکیده:

باتوجه به حساسیت کاربری اراضی و ارزشمند بودن زمین به عنوان بستر زیست انسانها و تعرض مردم و عرصه های منابع طبیعی به دلیل مشکلات معیشتی و اشتغال و نیز وسعت زیاد منابع طبیعی که جزء با ارزشی از محیط های طبیعی کشور محسوب میشود ، ارتقا ء کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی کشور ، ارتقاءسطح دانش و گسترش فناوری نوین و حفظ و پایداری محیط زیست و مراتع از مقولاتی هستند که در دستیابی به توسعه پایدار نقش اساسی دارند لذا هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری برای توسعه بخش منابع طبیعی مستلزم اقدامات ، فعالیت های مستمر ، مدیریت کارا وپایدار است در این راستا ترویج وآموزش گشاورزی نقش مهمی در حفظ اراضی و منابع طبیعی کشور به کمک مردم در قالب طرحهای واگذاری و بهره برداری از اراضی منابع ملی و طبیعی می تواند داشته باشد . در این تحقیق که با روش پرسشنامه ای و به شکل پژوهشی در بخشی از مناطق از استان کرمانشاه صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که ترویج توانسته است با ارائه راهکارهای مربوط در قالب طرح سایت دیم جهاد کشاورزی استان در حفظ و پایداری منابع طبیعی موثر باشد