سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طاهره چرختابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

تعاون را میتوان نوعی کار و زندگی مشترک درسطوح گوناگون فعالیت های اجتماعی دانست هربرنامه موثر توسعه روستایی باید از راه افزایش مشارکت توده های مردم روستایی افزایش تولید توسعه و برخورداری از مزایای آن به مقابله با فقر به عنوان یک مانع و چالش جدی فراروی توسعه روستایی برخیزد از آنجا که نقش تعاون کار جمعی و تعاونیهای روستایی با توجه به وضعیت فقر روستایی در فرایند تولید و نهایتا توسعه روستایی مهم است و با توجه به اینکه در اکثر مناطق جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه روستا از جمله نواحی فقیر و درحال فرسایش محسوب می شود اندیشمندان و سیاست گذاران اغلب کشورها توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی مشارکتی با بهره گیری از دانش بومی و مشارکتی مردم محلی جهت رفع مشکلات و معضلات خودشان نموده اند. به نظر می رسد تعاون روستایی و کارآفرینی روستایی با توجه به وضعیت موجود نواحی روستایی از جایگاه ویژه ای درفرایند توسعه روستایی برخوردار است بیکاری فصلی یا کامل بهره وری پایین افراد از منابع عدم جذابیت برای سرمایه گذاری ضعف فضای کسب و کار در مطالعات مختلف نشان داده است که از معضلات موجود در نواحی روستایی بوده و با ایجاد اشتغال کار افرینی و ایجاد تعاونی می توان به مقابله با آن برخواست.