سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین برکت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عماد شریفی – کارشناس ارشد علوم تربیتی- آموزش و پرورش ابتدایی

چکیده:

تحقیق با هدف بررسی نقش تعهد سازمانی معلم بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر امیدیه انجامشد. تحقیق از نوع پیمایشی است. نمونه آماری تحقیق شامل 148 معلم (74 مرد و 74 زن) و 362 دانش آموز پایه ششمابتدایی (181 پسر و 181 دختر) که بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که تعهد سازمانی معلمان زن از معلمان مرد بیشتر است. عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر بهتر از دانش آموزان پسر است. بین تعهد سازمانی معلمان مرد و زن تفاوت معنی دار است. بین تعهد سازمانی معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.