سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد ابراهیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی
مهدیه شهابی نژاد –
محمدصادق ابراهیمی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شکاف بین مناطق روستا یا شهری درکشورهای درحال توسعه و گرایش سیاست های توسعه برصنعت همراه با ویژگی های اقتصادی اجتماعی جامعه روستایی باعث شده تا کارافرینی کشاورزی کمتر رشد داشته باشد به علت آنکه کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی م ی باشد دولت ها به تشویق کارافرینی به خصوص درزمینه کشاورزی که دارای پتانسیل بالای می باشد می پردازند دراین تحقیق که نقش توانمندسازی دانش آ»وختگان کشاورزی درروند توسعه اقتصادی از دیدگاه اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی گردید جامعه آماری تحقیقی حاضر را تعداد 70 نفر از استادان این دانشکده تشکیل میداد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 59 نمونه بصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه تحقیق از انها تکمیل و اطلاعات لازم جمع آوری گردید نتایج نشان داد که مهمترین راه کارهای توانمندسازی دانش آموختگان بخش کشاورزی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان عبارتند از: ایجاد نواوری و خلاقیت درنظام آموزشی کاربردی کردن دروس دانشگاهی ارایه مهارت های کاربردی و عملی درطی تحصیلات دانشگاهی به دانشجویان زیرساخت های عمومی مناسب و هماهنگی آموزش عالی با ادارات کار