سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم بکتاشیان – کارشناس ارشد کودکان استثنایی دانشگاه تهران، کارشناس سازمان بهزیستی ، تهران ، ایران
لیلا کریمی فرشی – کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ، کارشناس سازمان بهزیستی ، تهران، ایران

چکیده:

بسیاری از محققان واژه هایی چون جنس، نقش جنسی و نقش جنسیتی را مترادف می پندارند. بم (1981) اشاره میکند که نقش جنسی افراد نقش جنسیتی آنها را نیز در بر می گیرد،اما نقش های جنسی عناصر فیزیولوژیکی که تعیینکننده زنان ومردان است را نشان می دهد.در حالی که اصطلاح جامع نقش جنسیتی مشتمل بر عناصر غیر جسمانی استکه شامل رفتارها،انتظارات ونقش هایی است که توسط جامعه به عنوان نقش های مردی،زنی ودو جنسیت نمایی (دوگانگیجنسیتی) تعریف شده اند. بم اندروژنی را سو گیری نقش جنسیتی می داند که در آن ،فرد شناسه های فراوانی راهم از زنانگی و هم از مردانگی درمنش خود یکپارچه می سازد.به سخن دیگر آندروژن کسی است که ویژگی های مردانه وزنانه را با هم دارد. از دیدگاه بمآندروژن ها گونه جنسیتی جداگانه ای از دیگران دارند و از بهداشت روانی بهتر و منش والاتری برخوردارند. از دیدگاه بم(1981) آندروژن ها از دیگران کامل تر وبهترند ونمره هایشان در عزت نفس از زنان ومردان سنتی بالاتر است.آگرول (1971)،بم (1975) و کوک (1992) در پژوهش هایی نشان دادند که زنان ومردان آندروژن دوست داشتنی تر ،سازگارتر،آسوده تر در روابط جنسی و از دیدگاه بین فردی خوشنود تر هستند.