سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی جاودان – عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی و مطالعه نقش جهت گیری مذهبی، سلامت روان و جو عاطفی خانواده در شکل گیریشخصیت فکری منعطف دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر بندرعباس بود. گروه نمونه شامل 377 دانش آموز دورهاول متوسطه (179 پسر و 198 دختر) با گروه سنی 12 تا 16 ساله شهر بندرعباس بودند که در سال تحصیلی 94-93به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس جهت گیریمذهبی آلپورت و راس (1967)، پرسشنامه 28 ماده ای سلامت روان گلدبرگ (1972)، مقیاس جو عاطفی خانوادههیل برن (1964) و مقیاس شخصیت فکری محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که جهت گیری مذهبی، سلامت روان وجو عاطفی خانواده می توانند به طور مثبت و معنی داری نوع شخصیت فکری دانش آموزان دوره متوسطه را پیشبینی کنند (جهت گیری مذهبی و شخصیت فکری منعطف (r=0/017, p≤0/001 و N=377)؛ (جو عاطفی خانوادهو شخصیت فکری منعطف (r=0/49, p≤0/001 و N=377) و (سلامت روان و شخصیت فکری منعطف (r=0/27, p≤0/001 و N=377) به عبارت دیگر، متغیر های جهت گیری مذهبی، جو عاطفی خانواده و سلامت روان می توانند 16 درصد شخصیت فکری منعطف نوجوانان را تبیین کنند.