سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق حامدی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند
حسن حامدی نسب – کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی،دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

برنامه ریزی درسی شامل سه مرحله اساسی طراحی، اجرا و ارزشیابی است. در طراحی برنامه درسی،ارزشیابی حیاتی ترین مرحله که در تمام مراحل بایستی انجام گیرد. در اجرای برنامه درسی ارزشیابینقش بارز و تعیین کننده دارد. علاوه بر اجرای برنامه در سطح وسیع، در سطح کلاس درس نیز آن چهتوسط معلم طراحی شده همزمان با اجرا، مورد قضاوت، بازنگری، تغییر و تعدیل قرار می گیرد. پس ازاجرای برنامه نیز ارزشیابی از پیشرفت یادگیرندگان، همچنین ارزشیابی از میزان مفید بودن برنامه اجراشده انجام می گیرد. به همین دلیل می توان ارزشیابی برنامه درسی را مانند چتری تصور کرد که بر تماممراحل برنامه ریزی درسی تاثیرگذار است. حال برنامه ریزان درسی براساس نوع جهت گیری خود نسبتبه برنامه درسی در فرایند برنامه ریزی درسی مشارکت می کنند و برای ارزشیابی آن نیز به انتخاب یکیاز انواع ارزشیابی برنامه درسی متناسب با نوع جهت گیری خود اقدام می کنند.