سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین رجب دری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی حافظ شیراز،ایران

چکیده:

تصمیم گیری بخش غیر قابل تفکیکی از مدیریت است که می تواند در حوزه حسابداری مدیریت، مواردی مثل ترکیب محصولات، روش های تولید،قیمت گذاری اخذ شود. نقش حسابداری مدیریت در این میان تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری مدیران است.با توجه به اینکه تصمیم گیری های مدیران مسیر سازمان را مشخص می کند، بنا بر این وظیفه حساس حسابداری مدیریت کاملا هویداست. هدف این مقاله بررسی نقش حسابداری مدیریت در تصمیم گیری و رسیدن بهاهداف سازمانی می باشد و تشریح می گردد که در صورتی که تصمیم گیری صحیح صورت بگیرد، رسیدن به اهداف سازمانی نا خود آگاه به وجود خواهد آمد.در اینمقاله ابتدا با تعاریفی از حسابداری مدیریت و تصمیم گیری مقدمات کار فراهم شده، سپس با بیان نقش تصمیم گیری و چگونگی استفاده از آن برای رسیدن بهاهداف سازمان،چشم اندازهای موفقیت سازمان در صورت استفاده و به کار گیری از این موارد شرح داده شده است.