سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مازیار عبدی –

چکیده:

با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی راهبرد بلندمرتبه سازی درزمان حاضر رواج یافته است به علت تجمیع کاربران در سطحی محدود لازم است تا فرایند طراحی و مرحله بهره برداری موردتوجه خاص قرار گیرد نظر به اهمیت پژوهشهای انجام شده بندرت به جنبه های روانشناختی و رفتارهای مرتبط با این رویکرد پرداخته شدها ست لذا درایننوشتار تلاش شده است پیوند میان حوزه های روانشناسی و معماری مدنظر قرارگیرد پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن هرم نیازهای مازلو به شناخت راهبردی درجهت توجه به شکل دهی به رفتار راهبردهای اموزش و مدیریت منابع را پیشنهاد نموده ودرپایان دانش روانشناسی محیطی راب ه مثابه بستری برای ترویج رفتارهای مناسب توسط کاربران معرفی کرده است.