سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا عاطفی فر – کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
فاطمه شهابی زاده – دکتری روانشناسی عمومی
تکتم سادات جعفر طباطبایی – دکتری روانشناسی تربیتی

چکیده:

یکی از شاخص های مهم در تشخیص و تعیین میزان موفقیت زندگی خانوادگی، مهارتهای ارتباطی همسران است، در جامعهمعاصر زوجها مشکلات شدید و فراگیری را هنگام برقراری و حفظ روابط صمیمانه تجربه میکنند. در واقع مشکل درماندگیزناشویی بیش از هر مقوله دیگر سبب ارجاع جهت دریافت خدمات مشاورهای شده است یکی از عوامل و مهارتهای مهم دربرقراری ارتباط سازنده بین همسران مهارتهای شناختی است. مهارتهای شناختی در درک مسائل زناشویی و تغییر رابطهاهمیت زیادی دارد. گاهی زوجین به علت ناآگاهی، مجموعه ای از انتظارها، باورها و تصورات خیالی را که عمدتاًغیرواقع بینانه است و به کاهش ارتباط صمیمی میانجامد، در روابط زناشویی وارد میکنند. با توجه به اهمیت تأثیرگذاریتفکر بر روابط افراد به ویژه زوجین، پژوهش حاضر به بررسی نقش راهبردهای کنترل فکر بر الگوهای ارتباطی زوجینپرداخته است.روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونه آماری این پژوهش 350 نفر از متأهلین کارمند شهر بیرجند در سال 1393می باشد که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارها شامل دو پرسشنامه می باشد. 1) پرسشنامه کنترل فکرولز و دیویس، 1994، 2) پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی، 1984 ، که در اختیار افراد نمونه قرارگرفت. به منظور بررسی فرضیه ها آزمونهای تحلیل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون، مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که الگوی ارتباطی ارتباط سازنده توسط متغیرهای پیش بینی کننده راهبردهای کنترل فکر قابل تبییناست، یعنی راهبردهای انطباقی کنترل فکر نقش مثبتی در تبیین الگوی ارتباطی سازنده متقابل دارند. همچنین، مدل ارائه شدهقادر است الگوی ارتباطی طلبکار- بدهکار و الگوی اجتناب متقابل را نیز پیش بینی کند، البته در اینجا راهبردهای انطباقی کنترل فکر نقشی منفی و راهبردهای غیر انطباقی کنترل فکر، نقشی مثبت در پیش بینی این دو الگو ایفا می کنند.