سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید سنایی – دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدحمید حسین زاده – دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد علوم و تحقیقات تهران، مدرس دانشگاه
سمیه سلیمانپور – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

در چند دهه اخیر توسعه تکنولوژیکی مفهوم جدیدی را تحت عنوان جهانی شدن و جهانی شدن شهرها مطرح کردهاست که با توجه به نقش و عملکرد کشورهای مختلف از لحاظ توسعه خود پدیدآورنده مفاهیم همگرایی و واگراییجهانی گشته است.در این میان گسترش فناوری اطلاعاتی و ارتباطی را می توان زمینه ساز بسیاری از این فرآیندهانامید.البته در این بین نقش رسانه ها را نمی توان انکار نمود.در عصری که آن را رسانه سالاری نام نهاده اند،به نظرمی رسد توسعه و بسط قدرت رسانه ها و فناوری اطلاعات می تواند به عنوان ابزاری جهت ارتقاء بر سطح دانششهروندان و افزایش آگاهی آنها در امور مختلف شهری از جمله مدیریت شهری ایفا نماید تا قبل از اینکه که شوراهارشد و پی ا ز آن شوراهای محله در شهرهای ایران به عنوان نماد مردمی مدیریت شهری ظاهر شوند،مدیریت شهریدر ایران به صورت از بالا و توسط سازمان های دولتی و محلی بوده است که توسط دولت تعیین می شده است،هرچند که هنوز هم این مفهوم در سطح شهری وجود دارد،اما تجربه نشان داده است که تنها از طریق مشارکت همهجانبه همه نهادها و عناصر موجود در شهر است که می توان مدیریت بهینه را در شهری رقم زد که در این میاننفش شهروندان و نیز نهادهای مردمی و خصوصی می تواند بشترین نقش را ایفا نماید که خود مفهوم حکمرواییشهری را می رساند که البته دستیابی به مفهوم بهینه آن حکمروایی خوب شهری را رقم خواهد زد.در این میان بهنظر می رسدرسانه ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح شهری می تواند با ارتقاء سطح آگاهی شهروندان ازنحوه مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته،آگاهی از نیازها و خواست های خود و دیگر شهروندان در نقاطمختلف و تعامل و ارتباط متقابل با آنها و نیز با سازمانها و نهادهای دولتی می تواند نقش به سزایی را در راستایرسیدن به حکمروایی خوب شهری و از جمله شهر تهران ایفا کند. پژوهش انجام شده از نوع اسنادی،تحلیلی بوده کهسعی گشته با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز تحلیل مشاهدات در سطح شهر تهران به تحلیل یافته هاپرداخته شود.