سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیما بهبهانی – کارشناس ارشد علوم تربیتی- آموزش و پرورش ابتدایی

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نقش روش تدریس بارش مغزی در پیشرفت درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه چهارمابتدایی آغاجری انجام شد. تحقیق از نوع پیمایشی با گروه آزمایش و گواه و پیش آزمون و پس آزمون است. تعداد 120دانش آموز (60 نفر گروه آزمایش و 60 نفر گروه گواه) به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. از هر دوگروه پیش آزمون گرفته شد، سپس درس علوم در گروه آزمایش با روش بارش مغزی به مدت 20 جلسه تدریس شد. بعد از 20 جلسه تدریس، پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که پیشرفت درس علوم در دانش آموزان گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه است. بین پیشرفت درس علوم تجربی دانش آموزان گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی دار است.