مقاله نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در جهانی شدن اقدامات بشر دوستانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۶۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در جهانی شدن اقدامات بشر دوستانه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان های غیردولتی
مقاله سازمان های بین الدولی
مقاله سازمان های بین المللی غیردولتی
مقاله سازمان ملل متحد
مقاله مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مقاله شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
مقاله حقوق بشر
مقاله صلح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی اشلقی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی فرد سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان های غیردولتی جهان کنونی علاوه بر اینکه به عنوان نمودی از دموکراسی در جوامع مطرح می شوند، به عنوان نهادهای موازی دولت، بخشی از بار اجرایی آن را بر عهده می گیرند. با توجه به ماهیت مردمی این سازمان ها، آنها ارگان های نظارتی مردم بر فعالیت های دولت به شمار می روند. در مقاله حاضر پس از بحث درباره سازمان های غیردولتی، به مفهوم حقوق بشر و اقدامات بشر دوستانه در جهان امروز پرداخته شده و سپس، جایگاه و نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در ترویج و گسترش اقدامات بشردوستانه در همکاری با سازمان ملل بررسی می شود.