سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا احمدی – کارشناس ارشد سازههای آبی اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

رودخانه ها در روند تکاملی خود همواره دستخوش تغییر، تحول و دگرگونی بوده اند. این تغییرات شامل فرسایش-کنار های، بستر رودخانه و نیز رسوبگذاری بوده که همواره اراضی زراعی، مناطق مسکونی، راه های ارتباطی و تأسیسات حاشیه آنها در معرض خطر قرار دارند. یکی از پدید ههایی که باعث تغییرات جریان در بستر و جداره رودخانه می گردد،احداث سازههای هیدرولیکی بوده و بدلیل تغییر پارامترهای هیدرولیکی جریان در نهایت منجر به تغییر مورفولوژی رودخانه خواهد شد. در تحقیق حاضر تغییرات احتمالی جریانات رودخانهای در محل سد تأخیری کردکو ی در استان گلستان در بازهای به طول ۱۳۰۰ متر و با استفاده از دادههای هندسی ۲۶ مقطع عرضی در سیستم تحلیلی رودخانه HEC-RAS مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل پس از تجزیه و تحلیل دادهها، پارامترهای هیدرولیکی جریان نظیر سطح مقطع، سرعت، عدد فرود ، شیب بستر، حداکثر عمق آب، تنش برشی، قدرت کلی رودخانه، خط تراز انرژی، افت انرژی کل بین دو مقطع تنگشدگی و بازشدگی، تغییر سطح آب بین دو مقطع محاسبه و آنالیز گردیده اند . و عوامل مؤثر برتغییرات جریان و مورفولوژی بستر مورد بررسی و بحث قرار گرفته است