سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه گلستان
عزیز رحیمی چاکدل – عضو هیئت علمی،دانشگاه گلستان
آرش برجسته – دکتری زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، عضو هیئت علمی- صنعتی وزارت نیرو

چکیده:

سازند گچساران یکی از مهمترین سازندهای پهنه زاگرس چین خورده و بویژه فروبار دزفول است.ویژگیهای بیمانند این سازند به آن جایگاه ویژهای از دیدگاه لرزه زمینساختی، زمینشناسی مهندسی ، آبشناسی و چینهشناسی مکانیکی داده است. اما شمار بررسیهای ساختاریصحرائی بر روی آن چشمگیر نیست. در این نوشتار بر پایه برداشتهای صحرائی و با استفاده از روشهای سنجش از دور ، نقش سامانه شکستگی بر الگوی آبراههها و ردهبندی آنها در سازندگچساران در منطقه لالی – گتوند بررسی میشود. نتیجه تحلیل نشان میدهد که سامانه شکستگی دارای دو روند بارز شمال خاوری- جنوب باختری و خاوری – باختری است که در روندشبکه آبراهه ها نیز دیده می شود. از سوی دیگر، روندهای یاد شده با روند گسلهای راندگی اصلی موجود در پهنه سازگار است. بر این مبنا، روند نخست به طور عمده راستای فشارش اصلی و رونددوم، راستای فشارش محلی ناشی از گسلش راندگی را به نمایش می گذارد. افزون بر این، رده بندی الگوی آبراههها، الگوی داربستی و شاخه درختی را در سازند گچساران به نمایش میگذارد. همخوانی روند سامانه شکستگی با روند شبکه آبراههها، نقش ساختار زمین شناسی محلی را بر شکل گیری شبکه آبراههها نشان میدهد