سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز منصوری – استادیار گروه معماری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م
الهه احمدی – پژوهشگر کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزا

چکیده:

بدون تردید نهادهای مدیریت شهری به تنهایی و بدون همکاری شهروندان کارایی مطلوب را نخواهند داشت و مشارکت فعال شهروندان در پیشبرد اهداف مدیریتی و رسیدن به پایداری اجتماعی همگام با اهداف توسعه پایدارامری اجتناب ناپذیر است.از آنجا که یکی از راه کارهای مؤثر مدیریت شهری در جهت نیل به اهداف پایداری اجتماعی، محدود شدن حوزه تصمیم گیری های یک جانبه مدیران شهری و واگذاری برخی از وظایف به دیگران است، استفاده مناسب از قابلیت های محلی و طرح های محله محور، روشی سودمند در تحقق پذیری پایداری اجتماعی محسوب می شود. مقاله حاضر با بررسی اهمیت مشارکت شهروندان و تعاملات اجتماعی در پایداری اجتماعی محلات به ارائه راه کارهایی برای ارتقاء مدیریت محله به واسطه ارتقاء کیفیت فضای معمارانه می پردازد. این پرسش مطرح است که آیا دست یابی به انسجام و پایداری اجتماعی به کمک طراحی فضاهای جمعی همچون سرای محله و عرصه های عمومی با مقیاس محلی و برخوردار از هنجارهای مطلوب معمارانه محقق می گردد؟ نقش مشارکت شهروندان در راستای شناخت هنجارهای فوق چیست؟ گام های پژوهش در این مقاله سعی دارد تا به روش تحلیل مفاهیم معماری و پایداری اجتماعی به تبیین پرسش های فوق بپردازد