سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نریمانی – استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی،ایران
محمدجواد رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی،ایران
ناصر صبحی قراملکی – دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه اردبیلی،ایران
عباس ابوالقاسمی – دانشیار،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی،ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سلامت معنوی در پیش بینی سطح امیدواری و افسردگی بیماران سرطانی است . جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر در بهار 93 بود که از این میان 102 بیمار با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزین، آزمون افسردگی بک و شاخص امید هرث پاسخ دادند . داده ها از طریق نرم افزار SPSS-21 و با روش رگرسیون گام به گام تحلیل شدند . نتایج نشان داد که سلامت معنوی به طرحی معناداری پیش بینی کننده سطوح افسردگی (0.01=P ،ب F=15.05) و امیدواری ((0.01=P ،ب F=33.17) می باشد . مذهب و معنویت از منابع حمایتی ارزشمند در مقابله با ناامیدی و افسردگی در بیماران سرطانی است، لذا پیشنهاد می شود در طب تسکینی و مداخلات روان شناسی مربوط به سرطان به درمان ها و روش های مبتنی بر معنویت توجه ویژه مبذول شود .