سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم یعقوب زاده – کارشناس ارشد علوم تربیتی، کارشناس امور فرهنگی آموزش و پرورش
حسین عباسی – دکتری علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان دلفان
حسین حسینی – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

طلاق پایان دهنده بنیان خانواده و یکی از شوم ترین پدیده های اجتماعی است که باید به شکل ویژه آن را مورد توجه قرار داد.باتوجه به اهمیت دین و دستورات دینی در سازگاری انسان، پژوهش حاضر به بررسی تعیین نقش سلامت معنوی و هوشمعنوی در پیش ینی طلاق عاطفی پرداخته است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین جوان شهر کرمانشاه در سال 93-1392 بودند. نمونه ای به حجم 311 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ملاک ورود به پژوهش داشتن دو سال سابقه ازدواج بود. شرکت کنندگان به پرسشنامه های سلامت معنوی SWBS، مقیاس هوش معنوی کینگ، پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن پاسخ دادند.داده های دریافتی توسط ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره با استفاده از برنامه آماری SPSS19 مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که هوش معنوی و سلامت معنوی به ترتیب با ضریب همبستگی 0/61- و 0/57- با طلاق عاطفی رابطه معکوس و معنادار P<0/001 دارند. همچنین با ضرایب بتای 0/34- و 0/30- قادر به پیش بینی طلاق عاطفی هستند. دستورات دینی کامل ترین دستوراتی هستند که اگر در زندگی به کار روند، موجب سعادت و آرامش بشر را فراهم می کنند. باتوجه به یافتههای این پژوهش به کارشناسان و مشاوران خانواده توصیه می شود که برای پیشگیری از طلاق عاطفی، مولفه های سلامتمعنوی و هوش معنوی را در نظر بگیرند.