سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هاشم پرنون – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

چکیده:

امروزه رسانه های جمعی و وسایل ارتباط جمعی نقش مهمی در تمامی کشورها بر عهده دارند درک دنیای پیرامون و اطلاع از حوادث و رویدادها به خوبی تأثیرات وسایل ارتباط جمعی را برای ما روشن میسازد وبا توجه به رشد و گسترش روزافزون رسانه های جمعی و همچنین نوع کاربردهایی که بر روی این رسانه ها وجود دارد از قبیل ماهواره ، اینترنت و…. لزوم شناخت تأثیرات آنها لازم وضروری است جامعه آماری این پژوهش تمامی جامعه ورزشی استان کرمانشاه می باشد که نمونه ای به حجم 011 نفر تعیین شده است در قسمت آمارتوصیفی میانگیم میزان تماشای ماهواره برابر با 021 دقیقه درشبانه روز، میانگین میزان علوم ورزشی نزدیک به تا حدودی کد 3 ، میانگین صداقت نزدیک به تاحدودی کد 3 ، میانگین صراحت نزدیک به تا حدودی کد 3 ، میانگین سهیم کردن نزدیک به تاحدودی کد 3، میانگین تمایلات همکاری جویانه نزدیک به تا حدودی کد 3 ، میانگیم اطمینان نزدیک به تا حدودی کد 3 و میانگین سنت گرایی نزدیک به تا حدودی کد 3می باشد همچنین در قسمت آمار استنباطی متغیر های سن ، صداقت ، صراحت ، سنت گرایی ، استفاده از برنامه های علوم ورزشی از اینترنت وچت کردن در رابطه با علوم ورزشی معنادار شده اند