سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیما ناظری – کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نقش شاخصهای معنویت و سلامت معنوی بر سلامت اجتماعی، رضایتمندی از زندگی و بهزیستیروانشناختی زنان سرپرست خانوار بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه ی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداداستان تهران و حجم نمونه مورد پژوهش (220 نفر) انتخاب شد. در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ایانجام شد. بمنظور جمع آوری داده های متغییرهای مورد بررسی از طریق پرسشنامه بهزیستی معنوی (پالوتزین و الیسون) و سلامتاجتماعی (کییز) و رضایتمندی از زندگی (داینر و همکاران)، بهزیستی روان شناختی (ریف) مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغییری استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی ازآن است که بین مولفه های بهزیستی معنوی، سلامت اجتماعی و رضایتمندی از زندگی، بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار رابطه مثبت معناداری وجود دارد (P<0/001). نتایج بدست آمده نشان داد که مولفه های بهزیستی معنوی، سلامت اجتماعی و رضایتمندی از زندگی بطور معکوس بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار تاثیر گذار بودند. علاوه بر این یافته ها نشان داد که دین و معنویت نقش مهمی در بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار ایفا می کند.