سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا عزیزی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی استاد دانشگاه
حسن عزیزی – کارشناس حسابداری
غلامرضا عزیزی – دکتری مدیریت آموزشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واد ساوه

چکیده:

عملکرد غایت فعالیت مدیریت است که همواره با واژه های دیگری چون اثربخشی و کارایی و بهره وری وکارامدی وواژه های دیگری ازاین دست جایگزین میشود یافتن چارچوب و شاخصهای مشخص جهت عملکرد و بهبود آن همواره جای تامل و تعمق داشته است مدت زیادی است که نظریه پردازان مدیریت به دنبال پیدا کردن پاسخ این پرسش هستند که چرا بعضی ازمدیران درشرایط فشارکالی موفق عمل می کنند و برخی شکست می خورند نتیجه تحقیقات آنها فقط پاسخ های ناقص بوده و علل این وضعیت را به عواملی چون پرداخت پاداشهای مادی زیاد فرهنگ مناسب و مدیریت مبتنی برهدف نسبت داده اند درحالیکه برخی ازنویسندگان براین باورند که یک راهبرد موفق درزمینه عملکرد عالی پایدار باید معطوف به کلیت وجود انسان باشد درواقع چنانچه خواستارعملکرد عالی مدیران هستیم بایستی اموزش منظم و همه جانبه برای آنها تدارک ببینیم درشرایط و موقعیتی که سازمانها شدیدا درمعرض تغییرات محیطی هستند تداوم عملکرد عالی مدیران بیش ازهرزمان دیگری لازم است و این مهم بدون درنظر گرفتن صحت و سلامت جسمی عاطفی – احساسی و روحی و روانی و علمی مدیران بدست نمی آید عملکرد هرسازمان تابع عملکرد مدیران و کارکنان فرصت ها ومنابع و امکانات و نیزمتاثر ازسیستم های محیطی و سازمانهای دیگر است