سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا عامری – دانش آموخته دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان
یداله نیک پور – استاد گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
کمال غانمی – استاد گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

در این تحقیق سعی بر آن بود تا ارتباط عوامل احتمالی خارجی از قبیل واحدهای صنعتی، گمرکات، پساب فاضلاب های شهری، برگشت زهآب های کشاورزی، صنعتی و بازارهای ماهی فروشی بر میزان توزیع جیوه کل در آب، رسوب و آب بین رسوبی هفت ایستگاه از رودخانه های کارون و اروند که در محدوده شهری دو شهر خرمشهر و آبادان قرار دارند، مورد بررسی قرار گیرد. نمونه برداری در آبان ماه 1332 از هفت ایستگاه منتخب انجام گرفت. نمونه ها بر اساس اصول نمونه برداری استاندارد صورت پذیرفت و سپس مقدار جیوه موجود، به وسیله دستگاه جذب اتمی با سیستم بخار سرد اتمی، تعیین مقدار شدند. نتایج نشان داد که میانگین میزان جیوه در رسوب، آب و آب بین رسوبی کلیه ایستگاه ها، بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی موجود بودند. از طرفی نیز درصد این جیوه در ایستگاه هایی که با واحدهای صنعتی همجوار بودند، بیش از ایستگاه های دیگر بود.