سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عیسی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
منیژه خواجوند – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
سمیه زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

در این مقاله تلاش شده است تا نقش عوامل ژئومورفولوژیکی با تاکید بر دفاع غیرعامل از استان ایلام موردارزیابی قرار گیرد.بنابراین این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و در راستای آن مهمترین پارامترهایی که درامر دفاع غیرعامل مطرح هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این مقاله سعی شده است با توجه به اینپارامترها که شامل:شیب،ارتفاع،فاصله از جاده،فاصله از رودخانه،فاصله از مراکز شهری،فاصله از مرز،پوششگیاهی،دما و بارش می باشد،بهترین مناطق جهت استقرار کارخانه ها و صنایع و همچنین مراکز شهری دراین استان مرزی مشخص شود به طوری که در زمان تهاجمات نظامی به خصوص حملات هوایی کمترینآسیب را متحمل شود.روش به کار موجود به این نتیجه رسیدیم که حدود 61 درصد از مساحت منطقه ازلحاظ دفاعی دارای قابلیت ضعیف می باشد و میزان 93 درصد هم دارای قابلیت متوسط تا عالی است .