سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا تاج ابادی –
امیر مرادی نژاد –
کریم مشایخی –

چکیده:

پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام از جمله اتلاف منابع کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد درجوامع مختلف شده است براساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ایران از نظر مفاسد اداری بین 133 کشور در رتبه 79 قرار دارد فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با مشکل روبرو می کند در زمینه مبارزه با فساد اداری صاحبنظران سازمانی معتقد به رویکردهایی هستند که آن بیشتر بر پیشگیری از بروز چنین پدیده ای باشد تا اینکه بخواهد از طریق اعمال مجازات بر کارکنان خاطی با چنین پدیده گسترده ای مبارزه کند. رویکرد اساسی که این مقاله بر ان تاکید دارد این است که به جای اتکا بررویه هایی که مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد است ایجاد و راه اندازی یک سیستم پیشگیری از فسادکه هسته مرکزی آن فرهنگ جامعه و فرهنگ جهادی امری ضروری است این رویکرد اقداماتی همچون هویت بخشی به کارکنان تثبیت سیستم اجتماعی، ایجاد تعهد درونی درکارکنان تثبیت شیوه های انگیزشی و ارائه الگوهای مناسب رفتاری که از مهمترین کارکردهای فرهنگ جهادی هستند را به منظور ایجاد فضایی که نهی کننده فساد اداری است مورد تاکید قرار میدهد.