سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مجتبی پالوج – دانشجوی دکترا دانشگاه عالی دفاع ملی
ولی اله نقی پور فر – استاد دانشگاه

چکیده:

مدیریت جهادی برگرفته از مدیریت اسلامی و با هدف قرب به خدا و خدمت به بندگان او و گرامی داشتن مردم است از اهداف این نوع مدیریت انجام کار به شیوه مناسب و ارزشمند و کسب رضای خدا می باشد تا رضایت درونی برای فرد ایجاد شود. دراین شیوه مدیریت اجر معنوی قبل از پاداش دنیوی مدنظر بوده و تعهد از محوری ترین مولفه های ان است. جلب مشارکت از طریق تقویت جامعه مدنی ، بنیانهای اجتماعی و درک شرایط محیطی و جلب اعتماد عمومی حاصل می شود مدیریت جهادی از طریق شناخت و به فعل رساندن ظرفیتهای نهفته و پشتیبانی نهادی بر مبنای محوریت جامعه روستایی در فرایند تصمیم گیری بسترهای مشارکت انها در عرصه هی اجتماعی و اقتصادی را فراهم اورده است ضمن اینکه تقویت باورها و اموزه هایدینی و اعتماد عمومی به نهاد جهاد سازندگی به این هدف کمک نمود همچنین از طریق تلفیق سرمایه های مالی و انسانی و پشتیبانی نهادی با تجدید نظر در ساختارهای اجتماعی موجب خلق ظرفیت ها و فرصتهای جدید برای مشارکت درجامعه روستایی شد چرا که مدیریت جهادی راهبرد ماندگار مبتنی بر مشارکت را برای بهبود وضعیت زندگی جامعه روستایی مطمع نظر دارد. بهترین راه برای رسیدن به هدف کاهش ه زینه سرمایه گذاری در نیروی انسانی است از این جهت افزایش سرمایه اجتماعی نکته کلیدی است که در مدیریت جهادی نیز به آن تاکید زیادی شدهو از محوری ترین مولفه ها محسوب می شود.