سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده نیلوفر شامرادی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
خدیجه تیرافکن – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
معصومه فراست محمدی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
علیرضا حسین پور – استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده:

با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود. مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین حوزههای مدیریتی در سازمانهای امروزی میباشد. چرا که با عظیمترین و بینظیرترین منابع سازمانی، یعنی منابع انسانی سروکار دارد. مدیریت منابع انسانی در دهه ۰۸۹۱ ظهور کرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل جدیدی در مدیریت نیروی انسانی تکامل یافت. اکنون این توافق وجود دارد که مدیریت منابع انسانی جایگزین مدیریت کارکنان نمیشود بلکه به فرایندهای مدیریت کارکنان از منظر متفاوتی مینگرد. همچنین فلسفههای اصلی آن تا حد قابل ملاحظهای متفاوت از مفاهیم سنتی مدیریت کارکنان است. در دنیای فعلی، فناوری اطلاعات، نقش انکارپذیری در جنبههای مختلف مدیریت سازمانها علیالخصوص بخش مدیریت منابع انسانی دارد. از مزایای بهرهگیری از فنآوری اطلاعات در حوزه منابع انسانی میتوان به شناخت ظرفیتهای جدید انسانی در توسعه منابع انسانی و همچنین ارتقا عملکرد منابع انسانی سازمان اشاره نمود. مقاله پیشرو به روش کتابخانهای انجام شده است که به بررسی پدیده فناوری اطلاعات و نقش آن بر مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است