سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا کرباسی – دانشیار
سمیه خنجری ساداتی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

فن آوری اطلاعات مهمترین ابزار استراتژیکبرای مدیریتصحیح جامعه به شمار می آید که با سرعت چشمگیری در حال توسعه است. در این پژوهشرابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT و ارزش افزوده بخش کشاورزی با استفاده از روش داده های پانل برای ۶۰ کشور در دوره زمانی ۲۰۰۷-۲۰۰۰ بررسی شده است. در مطالعه حاضرشاخص ICT خطوط اصلی تلفن ثابت، خطوط تلفن همراه و کاربران اینترنتبه ازا هر ۱۰۰ نفر جمعیتدر نظر گرفته شد. نتایج پژوهشنشان می دهد که فن آوری ارتباطات و اطلاعاتICT اثر مثبتو معنا داری بر ارزشافزوده بخشکشاورزی کل کشورها و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد