سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه میرزایان جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شکوفه انتشاری – دانشگاه پیام نور
رویا رضوی زاده – دانشگاه پیام نور

چکیده:

استرس آلومینیومی بعنوان یک فاکتور محدود کننده عملکرد گیاهان بررسی می شود بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که تلقیح گیاهان با قارچهای میکوریزی و استفاده ازسالیسیلیک اسید مقاومت بسیاری از گیاهان را نسبت به سمیت آلومینیوم افزایش میدهند هدف ازاین پژوهش بررسی نقش قارچ های میکوریزی Glomus Glomus mosseae intraradices سالیسیلیک اسید 0/2 میل یمولار و تیمارهای آلومینیومی درسه سطح 0و25و50 میلی مولار با کلرید آلومینیوم درافزایش مقاومت گیاه دارویی ریحان سبز نسبت به سمیت آلومینیوم درقالب طرح فاکتوریل برپایه بلوکهای کاملا تصادفی می باشد نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که الومینیوم باعث کاهش کلروفیل a کلروفیلb کلروفیل کل و کاروتنوئید گردید درحالیکه درپیش تیمار سالیسیلیک اسید تلقیح گیاهان با قارچ میکوریزی و دراثر متقابل سالیسیلیک است با قارچهای میکوریزی میزان رنگیزه های فتوسنتزی افزایش و اثرات مخرب کلرید آلومینیم تعدیل شد.