سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عشقی چهاربرج – دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

مبلمان شهری یکی از ارکان مهم جامعه شهری است که در چند دهه اخیر با رشد ناگهانیکلانشهر تهران و عدم برنامه ریزی مناسب در جهت مکانیابی و ساخت مبلمان خیابانی شهر موجبنوعی اغتشاش و آشفتگی از نظر ایمنی سازی شده است. هدف این پژوهش بررسی و تعیینوضعیت کنونی ایمنی و سهولت استفاده از مبلمان خیابانی شهر تهران و مقایسه نحوه استقرارمبلمان خیابانی شهر تهران را کشور های که دارای سامانه پیشرفته مدیریت شهری هستند می باشد که در آخر با ارائه الگوهای مناسب جهانی، درپی دستیابی به محیط شهری کم مخاطره است. این مطالعه از طریق جمع آوری اطلاعات میدانی، مصاحبه با کارشناسان و مسئولین سامانه مدیریت شهری تهران و شهروندان مناطق مختلف شهر صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مواد و مصالح مبلمان خیابانی شهر تهران از نظر ایمنی سازی در برابر زلزله با اصول استاندارد جهانی سنخیت ندارد. این مقاله سعی بر آن دارد تا راهکارها و الگوهای مناسبی در جهت مکانیابی، نصب، نگهداری و بهسازی و ایمنی سازی مبلمان خیابانی شهر تهران ارائه نماید.