سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسیم شلمزاری – دانشجوی دکتری رشته مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحق
نیره سعادتی – دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست

چکیده:

یکی از بسترهای رشد انسان توسعه ای پایدار و همه جانبه می باشد که در تحقق آن نیازمند توسعه ای همه جانبه هماهنگ و همسو با طبیعت است که مسلما بدونمشارکت مردمی درهمه گروههای اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود ارتقا اگاهی های زیست محیطی اصلاح نگرش و شیوه زندگی در جامعه و اصلاح الگوهای تولید و مصرف برمبنای توسعه پایدار می بشاد که تحقق این اهداف نیاز به تنویر و اگاهسازی تفکر و رفتار مصرفی کلیه اقشار جامعه به ویژه زنان به عنوان ارکان جامعه دارد حال انکه محیط زیست و حفاظت از آن به دلیل وجود ارتباط تنگاتنگ با میزان مصرف منابع توسط انسان باید با عنوان موضوع کلیدی برای نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست در ان جامعه از مسئولین امر تا مردم عادی موردتوجه قرا رگیرد تا بتوان از آن به عنوان ابزاری در جهت نیل به توسعه پایدار بهره جست .دراین مقاله با پیش درامدی برمفاهیم توسعه پایدار به جایگاه و نقش زنان درجهت حفظ محیط زیست به عنوان کلیدی اساسی در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است و در پایان راهکارهایی در جهت دستیابی به این مهم پیشنهاد گردیده است.