سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا علویانی – کارشناسی ارشد هیدروژءولوژی
حمیدرضا ناصری – دکتری هیدروژئولوژی

چکیده:

نقش فرایندهای هیدروژئوشیمی و اثرات سازندهای زمین شناسی برروی کیفیت آب زیرزمینی درمحدوده نویزک طالقان مطالعه شدهاست جهت بررسی محیط رسوبی محدوده مورد مطالعه اقدام به نمونه برداری ازسازندها و مطالعه نمونه ها بصورت ماکروسکپی و میکروسکپی شده است جهت مطالعه هیدروژئوشیمی ازنمودارهای پایپر استیف ستاره ای شولر ویلکوکس و ترکیبی استفاده شده است همچنین نمایه اشباع با استفاده ازکد کامپیوتری PHREEQC محاسبه شده است نتایج نشان میدهد که هیدروژئوشیمی لایه های آبدار و کم تراوای محدوده مورد مطالعه متاثر از سازندهای زمین شناسی منطقه می باشند بطوریکه درمحدوده شمال و شمال شرقی محدوده لایه کم تراوا دارای تیپ غالب بی کربناته کلسیک است تغذیه این لایه توسط سازند کرج و قرارگیری آن درقسمت بالای سازند قرمز فوقانی دلیل این کیفیت می باشد درقسمت مرکزی و جنوب منطقه تیپ سولفاته کلسیک حاکم است و کیفیت اب شرب درحد قابل قبول است.