مقاله نقش مديريت مشارکتي در ارتقاء اخلاق حرفه اي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1393 در مطالعات كمي در مديريت از صفحه 151 تا 176 منتشر شده است.
نام: نقش مديريت مشارکتي در ارتقاء اخلاق حرفه اي کارکنان ادارات مرکزي بانک مسکن
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله مديريت مشارکتي
مقاله بهره وري
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژادپاريزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني سابق زين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش مديريت مشارکتي در ارتقاء اخلاق حرفه اي کارکنان ادارات بانک مسکن انجام گرفته است. بدين منظور فرضيه هايي در چارچوب يک الگوي نظري مديريت مشارکتي و اخلاق حرفه اي بنا گرديد. اين پژوهش در شمار تحقيقات توصيفي همبستگي محسوب شده و به روش تحقيقات ميداني و به کمک پرسشنامه، نگرش جامعه آماري در مورد نقش مديريت مشارکتي بر ارتقاء اخلاق حرفه اي کارکنانرا موردسنجش قرارمي دهد. مديريت مشارکتي و اخلاق حرفه اي از مقولات بسيار مهمي هستند که در يک سازمان بهره ور با نظام مديريتي پويا به راحتي قابل ملاحظه هستند. در واقع زيربناي يک تصميم مطلوب و کارآمد بهره گيري از همفکري منابع انساني و مشارکت کارکنان در امور است. از طرف ديگر توسعه و رشد در سازمان مستلزم ارائه تعاريف درست از اصول حاکم بر اجراي مديريتي است. اين اصول در چارچوب اخلاق حرفه اي، تمامي سطوح سازمان را ملزم به توجه و رعايت آن نموده است. لذا دراين تحقيق به تبيين نقش مديريت مشارکتي بر ارتقاء اخلاق حرفه اي کارکنان پرداخته ايم.
يافته هاي پژوهش حکايت ازوجود رابطه مثبت و معنادار بين مديريت مشارکتي و مولفه هاي مسووليت پذيري، صداقت، وفاداري و تعهد کارکنان و رابطه منفي مديريت مشارکتي و مولفه برتري جويي کارکناندارد. نتايج به دست آمده است بر اساس فرضيه هاي مورد تاييد ثابت مي کند که فرضيه اصلي تحقيق که نقش مديريت مشارکتي بر ارتقاء اخلاق حرفه اي کارکنان است، تاييد مي گردد. در نهايت بر اساس نتايج، توصيه مي نمايد که بانک هاي به ويژه دولتي کشور براي بهبودعملکرد کارکنان و ارتقاء سطح اخلاق حرفه اي، آنان را در امور مختلف و مرتبط با تصميم گيري سازماني مشارکت دهند و براي تحقق اين آرمان، همواره شرايط اقتضائي را که پژوهش گر جهت بهبود اخلاق حرفه اي کارکنان و افزايش ميزان مشارکت آنان در امور مورد تاييد قرار داده به عنوان عوامل کليدي در موفقيت مديريت مشارکتي بکار گيرند.