سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد شعبانی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

نحوه استفاده از اراضی بر روی رواناب و در نتیجه فرسایش خاک و تولید رسوب اثر میگذارد. بنابراین برنامهریزی استفاده ازاراضی یکی از مهمترین روشهای جلوگیری از فرسایش خاک م یباشد .بهدلیل عدم توجه به این مسئله، فرسایش و تولید رسوب درحوزههایآبخیز افزایش یافته و پیامدهای زیادی را به بارآورده است. هدف اصلی در این تحقیق تعیین سطح بهینه کاربریهای اراضی به منظور کاهش میزان فرسایش و بالابردن درآمد ساکنین حوزهآبخیز خارستان در شمال غرب شهرستان اقلید واقع در استان فارس میباشد. به منظور انجام این تحقیق، ابتدا نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست سال ۲۰۰۲تهیه و مقادیر فرسایش کاربریها به کمک مدل تجربی MPSIAC و سود خالص کاربری ها از تفاضل درآمد ناخالص و هزینه هرکاربری تعیین گردید. پس از مشخصکردن محدودیتها و توابع هدف، با استفاده از مدل برنامهریزی خطی چندمنظوره و روش سیمپلکس، سطح بهینه کاربریهای اراضی در منطقه مشخص گردید