سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره سادات جعفری – شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

چکیده:

آنچه بدیهی است این است که سازمانهابرای بقاءخوددردنیای رقابتی امروزوهمچنین ادامه فعالیت نیازبه فراهم آوردن کالا،ماشین آلات،مواداولیه،دانش ویاخدمات دارند . که دراین بین نقش مدیریت
خریدیک سازمان به صورت یک واحدتعیین کننده نمودارمی شود . چنانچه سیستمی مناسب در ارتباط باحجم تدارکات کالا ومواداولیه ویاماشین آلات وقطعات یدکی درسازمان به کارگرفته شود،می توان مدعی بود که سازمان روندی روبه رشدرادرجهت نیل به اهداف خود طی می کند . یکی از ارکان مهم درموفقیت واحد تدارکات کالا خرید به هنگام وفراهم نمودن ملزومات درزمان موردنظراست . که دراین بین مدیران خریدبایستی زمان و وقت موردنظرراهمچون گوهری قیمتی انگاشته وبهترین بهره را ازآن ببرند . واین میسرنخواهدبودمگربامدیریت زمان . دراین مقاله سعی شده تا تاثیرمدیریت زمان درخرید مایحتاج سازمان موردبررسی قراربگیرد . به بیان دیگر بر آن شدیم تابدانیم چگونه میتوان باصرف کمترین زمان و اتلاف حداقل هزینه وانر ژی بهترین خرید را انجام داد .
درمطلب حاضرابتدا با بررسی جوانب مختلف مدیریت زمان واهمیت آن درجوامع کنونی ونیزبامعرفی جوانب مهم مدیریت خریدوتدارکات وسپس نقش مهم واساسی زمان درفراهم کردن کالا یا خدمات ومدیریت آن به اهمیت خریدبه هنگام پرداخته خواهدشد