سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریدون عبدصبور – دکترای مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)- دانشگاه علامه طباطبائی
مصطفی راوند – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی- آکادمی علوم تاجیکستان، کارشناس ا

چکیده:

امروزه اکثر سازمانهای دنیا در تلاشند تا فعالیتهای مدیریت منابع انسانی خود را با استفاده از ابزارهای مدیریت منابع انسانی وب محور به سمت رشد و تعالی هر چه بیشتر و افزایش راندمان و بهرهوری کل سیستم سوق دهند. در این زمینه، مدیریت منابع انسانی الکترونیک از سال 1990 تاکنون نقش پررنگی به خود گرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی میزان مفیدبودن این مقوله در پیشبرد فعالیتهای سازمانها میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان حوزه منابع انسانی و فناوری اطلاعات شرکت برق منطقهای تهران میباشد که آشنا به موضوعات دولت الکترونیک و سهولت استفاده از ابزارهای مبتنی بر وب هستند. یافتههای پژوهش نشان از آن دارد که ارزیابی ادراکات افراد از مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی راهبردی و فنی مدیریت منابع انسانی اثر میگذارد. این امر، بهویژه در کیفیت درکشده از محتوا و ساختار بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است و تأثیری معنیدار – و مثبت – روی اثربخشی فنی و راهبردی مدیریت منابع انسانی دارد. بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک، هزینههای سازمانها را کاهش میدهد و بهبود عمدهای در خدمترسانی کارکنان به اربابرجوع ایجاد میکند و در نهایت منابع انسانی به عنوان شریک راهبردی کسب و کار مطرح خواهد شد.