سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق زمانی –
زهره حیدریان –

چکیده:

توسعه فرهنگی تبیین کننده این واقعیت است که چگونه ابعاد دیگر توسعه بربعد فرهنگی ان تاثیر می گذارد؟ بنابراین شناخت شاخصهای آن از جمله مشارکت و چگونگی ایجاد و تداوم آن در امر توسعه فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است هدف این تحقیق شناخت پارامترهای مربوط به شاخص مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ازدیدگاه و تجربیات مدیران صاحبنظران و شهروندان بود. روش انجام این تحقیق با توجه به اهداف آن از نوع کیفی به روش پدیدار شناسی انتخاب گردید. روش نمونه گیری هدفمند بود و به روش مثلثی شامل مدیران صاحبنظران و شهروندان به تعداد سه نفر از هر گروه جمعا ۹ نفر انتخاب و با مصاحبه عمقی تجربه فرایند یادگیری و سازمان دهی معانی وقایع انسانی و تاثیر پدیده های نو برانها شناسایی و داده ها براساس روش هفت مرحله ای کلایزی تجزیه و تحلیل شد.