سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق کاظم خواه – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

امروزه حل انبوه مسائل و مشکلات جامعه شهری بدون مشارکت میسر نیست نمی توان به تحقق توسعه پایدار شهرها بدون توجه به مشارکت شهروندان امیدوار بود برای رسیدن به نتیجه ای جامع وکارآمد در برنامه ریزی شهری بایدابعاد مختلف توسعه پایدار به وسیله همه افراد، گروه ها و سازمان های ذی نفع در شهر به درستی درک شود چرا که تصمیم گیری های یک جانبه ودرون سازمانی، مطمئناً نتایج مطلوبی نخواهد داشت. روش پژوهش حاضر از نوعاسنادی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد که به نقش مهم مشارکت شهروندی پرداخته شد. لذا هدف بررسی جایگاه مشارکت شهروندی در برنامه ریزی شهر و نقش آن در توسعه پایدار شهری می باشد. نتایج حاکی است شهروندان می توانند با مشارکت در روند تهیه و اجرای طرح ها وبرنامه های شهری، استقبال از طرحتفکیک زباله از مبداً ،استفاده از حمل ونقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا ومعضل ترافیک ،رها نکردن زباله در محیط زیست شهر وطبیعت،استفاده بهینه از منابع انرژی تجدید ناپذیر و… نقش مؤثری در پایداری شهرها داشته باشند، ضمن اینکه جلب اعتماد مردم توسط مسئولین ،فقرزدایی ،وتجدید نظر در ساختار فعلی اداری کشور که تأکید برتصمیم گیری متمرکز دارد واصلاح برخی از قوانین به عنوان نیرو محرکه مشارکت مردم می باشدو هرچه فرایند مشارکت در این مسیر کارآمدترعمل کند به تحقق توسعه پایدار در شهرها می توان امیدوارتر بود