سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد محبی – عضو هئیت علمی دانشگاه هرمزگان
عبدالمجید نورایی – دانشجوی دکترای دانشگاه ازاد واحد بین الملل قشم

چکیده:

این پژوهش به این منظور انجام شده است تا نقش مشارکت مدگرا، خلق و خوی فردی، حرکت مثبت،تمایل مصرف لذتی را بر تمایل به خرید در پاساژها در شهر قشم بررسی کند. داده ها از 033 مشتری در پاساژهای لباس جمع آوری شده است این داده ها توسط پرسشنامه ی 22 سوالی گردآوری شده است. اعتبار و پایایی سنجه ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل داده های ناشی از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است و ما برای نمایش برخی از داده های آماری از نمودار ستونی استفاده کرده و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمونt استفاده کردیم. یافته ها نشان می دهند که مشارکت مدگرای مشتری، تاثیر مثبت مستقیمی بر تمایل به خرید دارد و حرکت مثبت و تمایل به مصرف لذتی، تاثیر مثبت غیرمستقیم بر تمایل به خرید دارد. هم چنین، خلق و خوی فردی و حرکت مثبت نیز تاثیر مثبتی بر تمایل به خرید دارند