سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محبوبه فولادچنگ – عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
سیامک سامانی – عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

بیش ازیک قرن است که دراکثردانشگاه های دنیاالگوی رشته مدار یاوابسته به رشت ه حاکم شده است. مطابق این الگو تأکید فزاینده ای بر تخصص و مزایای آن صو رت می گیرد و تنهابه متخصصان یا صاحب نظران یک رشته خ اص اجاز ه داده می شود به پژوهش وارا ئه نظریه درآن رشته بپردازند .درسال های اخیر،به دلیل پیچیدگی جوامع و گستردگی وتنوع مسائل،ناکارامد ی این الگو بیش ازپ یش آشکار شده ،این امر از مهمترین انگیزه های رواج مط العات بین رشته ای محسوب می شود .درک عمیق تر موضوع و شناخت بیشترو کامل ت ر پدیده ها نیز انگیزه دیگر رواج این نوع تحقیقات می باشد.منظور از مطالعات بین رشته ای، فرایند درگیر شدن رشته های مختلف علمی در پاسخ گویی به یک س ؤال، حل یک مس أله یا طرح یک موضوعی است که به علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن قابل طرح و بررسی با استفاده از یک رشته واحد نیست . (کلین و نیوئل، 1998 )در مطالعات میان رشته ای کار آمد از هر ر شته علمی به عنوان یک منبع معتبر اطلاعاتی به تناسب استفاده می شو د؛ بنابراین ، چنین مطالعاتی، نه تنها با ترکیب اطلاعات به دانش جدیدی دست می یابند ، بلکه درک کامل تری از تشابهات و تمایزات بین رشته ها نیزایجاد می کنند. تفاوت درمفروضه ها، دیدگاه ها، روش ها، زبان و اصطلاحات فنی هر رشته و موانع شناختی در انسان ها از جمله مشکلاتی است که استفاده از مطالعات میان رشته ای ر ا محدود می سازد؛ درواقع انجام این نوع مطالعات مستلزم صبر و شکیبایی و تحمل دیدگاه های مختلف ازجانب محققان است. دراین مقاله ، ابتدا به اهمیت و ضرورت گسترش تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و دانشگاه هااشاره می شود، پس از آن به مفهوم تحقیقات میان رشته ای و شرایط انجام آن پرداخته می شود. موانع انجام این گونه تحقیقات و راه های غلبه بر این موانع نیز در ادامه مقاله مطرح خواهد شد